СТАТУТЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами членів клубу "Країна успіху" Броварської спеціалізованої школи      І-ІІІ ступенів №5
від 25 жовтня 2012 рокуСТАТУТ
БІЗНЕС-КЛУБУ "КРАЇНА УСПІХУ" 
Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 Київської області

I.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Бізнес-клуб є добровільною організацією при  школах Київської області, що створюється та діє на засадах єдності інтересів учнівської молоді, яка прагне розвивати підприємницькі здібності.
1.2. Бізнес-клуб діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства та Статуту бізнес-клубу.
1.3. Бізнес-клуб діє на демократичних засадах: добровільності, рівноправності, самоврядування, виборності та підзвітності своїх керівних органів, законності та гласності.
1.4. Місцезнаходження бізнес-клубу: Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 Київської області

II.   ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Основні цілі бізнес-клубу:
§  розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва, необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
§  обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості
2.2. Для виконання цілей бізнес-клуб у встановленому порядку здійснює такі завдання:
§  розповсюджує інформацію про цілі та діяльність бізнес-клубу;
§  організовує проведення семінарів, тренінгів, круглих столів із запрошенням фахівців та експертів;
§  організовує  та проводить конкурси серед учнівської молоді, яка цікавиться змістом підприємницької діяльності;
§  сприяє змістовному дозвіллю учнівської молоді;
§  співпрацює з іншими організаціями, товариствами, державними та недержавними установами з метою обміну досвіду;
§  здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
2.3. Бізнес-клуб самостійно визначає перспективні та поточні завдання, напрями та форми роботи, співпрацює з іншими організаціями на основі спільності інтересів.
 2.4. Бізнес-клуб  може   співпрацювати  з  міжнародними  громадськими організаціями   та спілками, підтримувати з ними прямі контакти та зв'язки, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародному законодавству.

III.     ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Діяльність бізнес-клубу базується на таких основних принципах:
§  повага до особистої думки та гідності кожного члена бізнес-клубу;
§  відповідальністю кожного члена бізнес-клубу за виконання своїх обов'язків та доручень;
 3.2. Бізнес-клуб може застосовувати заходи заохочення своїх членів.

IV.    ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
4.1.   Членами бізнес-клубу можуть бути учні за власним бажанням, запропонувавши власну програму діяльності, які визнають та дотримуються Статуту бізнес-клубу.
4.2.   Питання про прийом до членів бізнес-клубу розглядається на загальних зборах учасників клубу.
4.3.   Права та обов’язки членів бізнес-клубу реалізуються у порядку, визначеному Статутом бізнес-клубу.
4.4. Член бізнес-клубу має право:
§  брати участь у роботі бізнес-клубу;
§  обговорювати на Загальних зборах бізнес-клубу будь-які питання діяльності клубу;
§ отримувати інформацію з питань діяльності бізнес-клубу;
§  критикувати членів бізнес-клубу з посиланням на конкретні документи або дії при обговоренні на Загальних зборах відповідних органів клубу;
§  вільно виходити з членів бізнес-клубу у встановленому порядку;
§  здійснювати інші дії, передбачені Статутом бізнес-клубу.
4.5.         Член бізнес-клубу зобов'язаний:
§  виконувати рішення загальних зборів  бізнес-клубу;
§  брати участь у виконанні завдань, визначених Статутом бізнес-клубу;
§  дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту бізнес-клубу;
§  підтримувати своїми діями авторитет бізнес-клубу, дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики;
 4.6. Член бізнес-клубу може бути виключений з членів клубу. Питання про виключення з членів бізнес-клубу вирішується на загальних зборах клубу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад дві третини учасників загальних зборів.
 4.7.Член бізнес-клубу припиняє своє членство в клубі:
§  за власним бажанням;
§  виключення з бізнес-клубу за дії, несумісні з його Статутом;
§  тривалої неучасті у роботі бізнес-клубу (більше одного місяця) без поважних причин;

V.     КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА
5.1. Бізнес-клуб самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись чинним законодавством України та цим Статутом.
5.2. Керівними органами бізнес-клубу є Загальні збори, керівною особою – голова бізнес-клубу.
5.3. Вищим керівним органом бізнес-клубу є Загальні збори членів клубу.
Загальні збори є правочинними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів бізнес-клубу.
Рішення про прийняття Статуту бізнес-клубу, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності клубу приймаються на Загальних зборах членів клубу кваліфікованою більшістю, не менше, ніж 2/3 від чисельності членів бізнес-клубу.
Інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Загальних зборів. Процедура голосування визначається Загальними зборами бізнес-клубу.
5.4. Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності бізнес-клубу.

VI.           ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
            Діяльність бізнес-клубу може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією.
            Бізнес-клуб може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ
§  Зміни та доповнення до Статуту бізнес-клубу затверджуються Загальними зборами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості членів клубу.

Немає коментарів:

Дописати коментар